Polityka Prywatności (zgodna z RODO)


(Procedura Ochrony Danych Osobowych w obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z powyższej strony. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 Kto jest administratorem Twoich danych?


Administratorem danych jest  
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych /zakładka: Kontakt

 Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez ?


Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta przez hotel zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych jest umowa o realizację usług hotelarskich. Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia dane osobowe mogą być przetwarzane jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Innymi słowy, umowa jaką zawiera hotel z klientem, lub czynności przed zawarciem takiej umowy (np. dokonanie rezerwacji) są wystarczającą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przez hotel.
Korzystający z naszej strony potencjalni klienci pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez  wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją oprogramowaniem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Złożenie zapytania lub zamówienie Newslettera wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt mailowy i ew. telefoniczny, identyfikację dokonanej wpłaty zadatku. Informacje podane w formularzu lub e-mailu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz w celu zidentyfikowania płatności oraz przyjęcia zamówionych rezerwacji pokoi oraz innych usług okołohotelowych /rezerwacja biletów, dodatkowych imprez, świadczeń/.

 W jaki sposób chronione są informacje?


Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie składania rezerwacji, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Martin spółka z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
Wystarczające dla realizacji usługi hotelarskiej jest przetwarzanie danych osobowych klienta obejmujących jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania.   Dla ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi hotelarskiej możliwe będzie również zbieranie numeru PESEL klienta.
 Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?
W celu zrealizowania zamówienia Państwa dane teleadresowe są udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:
-tylko jednej osobie w Villa Martin, przyjmującej rezerwację i dodatkowe zlecenia j.w.
- Bankowi Spółdzielczemu w Jeleśni, za Państwa pośrednictwem, który księguje płatności przekazane na konto firmy, a podane w zakładce Kontakt.
-Home.pl - właścicielowi zasobów serwerowych obsługujących Martin spółka z o.o.
Każda z ww. firm, będących kontrahentami Martin spólka z o.o.,  została wybrana z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami, a dodatkowo firmy te są związane z Martin spółka z o.o. osobnym porozumieniem (umowa, regulamin) dotyczącym ochrony danych powierzonych.
-Organy państwowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe, także jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe, adresy e-mailowe przechowujemy przez okres rezerwacji, czas oczekiwania na przyjazd, pobyt oraz miesiąc po wymeldowaniu z obiektu 
Dla celów realizacji świadczeń oraz na czas ewentualnej reklamacji.
W sytuacji, gdy klient dokonuje rezerwacji z wykorzystaniem pośrednika internetowego lub przy pomocy jego platformy kontaktuje się z hotelem, dochodzi do przepływu danych osobowych na linii klient-pośrednik-pensjonat. Pośrednik udostępnia dane osobowe klienta Takie postępowanie, zgodnie z wymogami RODO, powinno odbywać się w oparciu o ważną podstawę prawną.
Jako, że pośrednik świadczy pierwotnie swoje usługi na rzecz klientów hoteli, a dopiero następnie przekazuje informacje o dokonanych rezerwacjach lub zapytaniach do hotelu, to pośrednik jest podmiotem zbierającym dane osobowe ustalającym cele i sposoby przetwarzania. W związku z tym zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest administratorem takich danych.
Przekazując dane osobowe do hotelu, pośrednik (portal rezerwacyjny) udostępnia je hotelowi. W związku z udostępnieniem danych osobowych hotel staje się ich administratorem, ponieważ samodzielnie określa cele i środki wykorzystywane do ich przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych zdobytych przez hotel od pośrednika jest przede wszystkim zapewnienie usługi noclegowej.  Hotel określa również sposoby przetwarzania – decyduje o tym czy dane będą przetwarzane w konkretnym oprogramowaniu czy w formie tradycyjnej. W związku z pozyskaniem danych osobowych od pośrednika na hotelu będzie ciążył obowiązek informacyjny z art. 14 RODO.
wkleić? https://gdpr.pl/artykul-14-informacje-podawane-przypadku-pozyskiwania-danych-osobowych-sposob-niz-osoby-ktorej-dane-dotycza
   przechowuje dane
-do  czasu rozliczeń z pośrednikami, z portali turystycznych z którymi nasz klient zawarł umowę zakupu uslug u nas, oraz u których dokonał płatności.
-do czasu przekazania środkow finansowych na naszą rzecz w.w. podmiotów- tj. należności za usługi pobytu klientów, wyłącznie przelewem na konto Martin spółka z o.o.
Po usunięciu Konta- adresu mailowego, Państwa dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Okres przedawnienia wszelkich roszczeń to 3 lata.
Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.
Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży /faktura/ nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO
W przypadku, gdybyś uznał, że w.w. rozwiązania są niewystarczające, prosimy o pisemną informację na adres: Martin spółka z o.o. ul.Osiedlowa 24, 34-340 Jeleśnia
 Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

 Zmiany w Polityce Prywatności


Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach villamartin.pl,  a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem strony oraz przepisami prawa.
 Zapewniamy, że zastosowane środki zapewniają integralność, bezpieczeństwo, minimalizację, poufność i prawidłowość danych, jak również że przetwarzanie danych będzie odbywało się zgodnie z prawem.

 

 

Postanowienia ogólne

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
Wszyscy pracownicy Villi Martin zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu funkcjonującego pod adresem www.villamartin.pl

 

Dane gromadzone przez Administratora danych 

2. Administratorem Danych Osobowych jest 

 Dostęp do danych ma tylko Administrator

3. Zbiory danych osobowych podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204.).Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem podstron kontaktowych www.villamartin.pl

4. Podanie danych osobowych jest konieczne w następujących przypadkach:

 •  dokonując rezerwacji pobytu w - po potwierdzeniu dostępności miejsc, rezerwacji , do wpłaty zadatku.
 •  zameldowanie w obiekcie - pobyt tymczasowy, zgłoszenie pobytu w pobranie opłaty miejscowej, wpis do księgi meldunkowej.

5. Po zakończeniu pobytu /wymeldowaniu/ z naszej bazy internetowej usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu/. Pozostawiamy tylko na okres roku twój adres e-mail.

Pozostaje dokument sprzedaży, przechowywany na potrzeby fiskalne, podatkowe oraz wpis meldunkowy: imię i nazwisko, adres, nr dowodu tożsamości, okazanego przy zameldowaniu, w księdze meldunkowej /wymagane przez okres 5 lat/.

6. Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail pod adres

8. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak dane dostępu do Twojego konta bankowego.

 

 Sposób wykorzystania danych osobowych.

 1. Administrator może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia i funkcjonowania Spółki z o.o. Martin, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z
 4. , w tym dotyczące nowości pojawiających się w na stronie www.villamartin.pl     oraz informacje związane z tematyką Serwisu.
 5. Na takie działanie Administratora Użytkownik wyraża odrębną zgodę na stronie Serwisu 
 6. Sposób wykorzystania danych osobowych.
 7. Administrator może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
 8. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia i funkcjonowania Spółki z o.o. Martin, /patrz: podpunkty 4 i 6/, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z Villą Martin, w tym dotyczące nowości pojawiających się w na stronie  oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu.
 10. Na takie działanie Administratora Użytkownik wyraża odrębną zgodę na stronie  

Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych, w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.

 

Zabezpieczenia.

   18. Administrator dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników, w tym danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

  19. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do świadczonych usług. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych na adres e-mail:   Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Administrator danych nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

 

 Postanowienia końcowe.

20. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania ze stron lub skontaktować się z Administratorem.

Użytkownik wypełniając i wysyłając zapytanie ofertowe wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 20.06.2014 roku.